7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Aktualności

Aktualność dodano: 2017.02.08
Kwalifikacja na zagraniczne studia częściowe w ramach programu ERASMUS+

Trwa kwalifikacja na zagraniczne studia częściowe w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018.

W procesie kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej II roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są:
• średnia ocen za ostatni ukończony przed kwalifikacją rok studiów (min. 3,49),
• znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+),
• umotywowanie celu wyjazdu,
• wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

• brak warunkowych zaliczeń (na dzień złożenia dokumentów kwalifikujących),

Dodatkowymi kryteriami kwalifikacyjnymi są:
• działalność organizacyjna studenta (czyli osiągnięcia naukowe i pozanaukowe),
• indywidualne predyspozycje kandydata do wyjazdu na studia zagraniczne,

• znajomość uczelni do której kandydat aplikuje.

Obowiązkowymi dokumentami kwalifikacyjnymi są:
- wniosek kwalifikacyjny na zagraniczne studia częściowe (dostępny u koordynatora ds. mobilności MSOŚ),
- podanie z prośbą o wyrażenie zgody na zagraniczne studia częściowe adresowane do Zastępcy p.o. Dyrektora MSOŚ,
- zgodę promotora pracy dyplomowej na wyjazd na stypendium (jeśli kandydat jest już na etapie pisania pracy dyplomowej),
- zaświadczenie z Sekretariatu o średniej ocen za ostatni ukończony przed kwalifikacją rok studiów,
- dokument potwierdzający stopień znajomości języka wykładowego uczelni zagranicznej. (np. wydruk z osobistego konta studenta USOSweb z oceną z egzaminu certyfikacyjnego UW ).

Dodatkowymi dokumentami rekrutacyjnymisą:

- dokumenty potwierdzające przedstawioną we wniosku kwalifikacyjnym działalność organizacyjną studenta.

Wykaz umów MSOŚ z uczelaniami parterskimi dostępny jest w USOSweb w zakładce "Wymiana studencka".

Harmonogram procesu kwalifikacji na MSOŚ:
  • do dnia 24 lutego 2017r. należy złożyć w Sekretariacie MSOŚ dokumenty rekrutacyjne
  • 1 marca 2017r. odbędzie się rozmowa kwalifiakcyjna z kandydatami
  • 3 marca 2017r. Komisja kwalifikacyjna ogłosi listę rankingową kandydatów
  • do 8 marca 2017r. można składać odwołania od decyzji Komisji
  • 10 marca 2017r. nastapi przekazanie przez koordynatora ds. mobilności na MSOŚ do BWZ protokołów z  postępowania kwalifikacyjnego wraz z listami studentów nominowanych na zagraniczne studia częściowe
UWAGA!!!!!!

Studenci MSOŚ mogą także ubiegać się o możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe w ramach wydziałów współtworzących MSOŚ pod warunkiem uzyskania zgody koordynatora ds. mobilności na MSOŚ i koordynatora ds. mobilności na wybranym wydziale współtworzącym MSOŚ.

Student podlega w takim przypadku procesowi kwalifikacji na wybranym wydziale współtworzącym MSOŚ.

Szczegółowych informacji (wykaz uczelni partnerskich, zasady i procedura kwalifikacji) odnośnie kwalifikacji w ramach wydziałów współtworzących MSOŚ należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Proszę mieć na uwadze, że terminy kwalifikacji na poszczególnych wydziałach współtworzących MSOŚ są różne, np. na Wydziale Geologii kwalifikacja trwa do 22 lutego.

Szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus  do uczelni z tzw. krajów programu dostępne są u koordynatora ds. mobilności na MSOŚ

W razie wątpliwości proszę o kontakt:
koordynator ds. mobilności na MSOŚ Paulina Borowy tel.: (22) 55-40-035