7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Możliwości pracy po MSOŚ czyli kariery zawodowe naszych absolwentów

Administracja Państwowa (Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe)
Instytuty naukowe i badawcze (praca w laboratoriach specjalistycznych, praca naukowa)
 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie - specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - adiunkt w Zakładzie Analiz Ekonomicznych i Energetycznych
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (w Puławach - pracownik naukowy (dr) w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk - pracownik Stacji Badawczej w Turwi

Parki narodowe i krajobrazowe (prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie ekspozycji dotyczących środowiska i jego ochrony)
 • Biebrzański Park Narodowy - referent ds. monitoringu botanicznego

Wyższe uczelnie (praca w laboratoriach specjalistycznych, praca naukowa i dydaktyczna) Muzea Instytucje popularyzujące naukę Organizacje pozarządowe, fundacje (prowadzą działania - szkolenia, badania, projekty - na rzecz ochrony środowiska, popularyzacji ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju oraz ekologii) Oczyszczalnie ścieków, Zakłady komunalne

Firmy zajmujące się konsultingiem w dziedzinie ochrony środowiska

 • EkoKonsult Biuro Doradcze - specjalista ds. ochrony środowiska
 • ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. - specjalista ds. OOŚ
 • Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. (biogazownie rolnicze) - Kierownik Działu Analiz

Firmy z zajmujące się recyklingiem, gospodarką odpadami
 • EkoEuropa Energy Sp. z o.o. - specjalista ochrony środowiska ds. gospodarki odpadami

Firmy zajmujące się energetyką odnawialną Firmy / organizacje z różnych branż  w których funkcjonują działy zajmujące się ochroną środowiska i/lub zrównoważonym rozwojem
 • IKEA - koordynator ds. zrównoważonego rozwoju
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Ochrony Środowiska - specjalista ds. ochrony środowiska
Portale internetowe  (przygotowywanie i redagowanie publikacji z zakresu ochrony środowiska)

Własne firmy zajmujące się usługami edukacyjnymi np. Zielona mysz

Własne firmy zajmujące się opracowaniami środowiskowymi

 

Nasi absolwenci pracują także w: