7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Zasady rekrutacji (studia I stopnia)

Kierunek studiów: Ochrona Środowiska
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: 62 łącznie dla wszystkich ścieżek rekrutacji
Rok akademicki: 2016/2017

Zasady kwalifikacji
Kandydaci z maturą od roku 2005
podstawowy x 0,6 albo rozszerzony x 1waga
Przedmiot punktowany
Język polski
5%
Przedmiot punktowany
Matematyka
15%
Przedmiot punktowany
Język obcy nowożytny
10%
Przedmiot wymagany
Przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (p. podstawowy albo p. rozszerzony)
35%
Przedmiot wymagany
Drugi przedmiot do wyboru (inny niż wskazany w pkt 4.) z: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (p. podstawowy albo p. rozszerzony)
35%

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.

Wynik końcowy kandydata to liczba z przedziału 0-100, równa średniej sumy ważonej wyników z przedmiotów maturalnych obowiązkowych i dodatkowych zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Kandydaci ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe:

Matura do 1991     Matura po 1991

 • 5 – 100%                 6 – 100%
 • 4 – 85%                   5 – 90%
 • 3 – 40%                   4 – 75%
 •                                   3 – 50%
 •                                   2 - 30%

 

Wynik końcowy kandydata to średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen maturalnych przeliczonych na punkty rekrutacyjne.

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Kandydatów z Maturą IB obowiązywać będą takie same zasady, jak osoby z polską nową maturą.

P. niższy (SL) x 0,6 albo P. wyższy (HL) x 1waga
Przedmiot punktowany
Język polski albo język obcy A1
5%
Przedmiot punktowany
Matematyka
15%
Przedmiot punktowany
Język obcy nowożytny
10%
Przedmiot wymagany
Przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, fizyka, chemia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, historia, filozofia, psychologia, antropologia, matematyka (p. niższy - SL albo p. wyższy - HL)
35%
Przedmiot wymagany
Drugi przedmiot do wyboru (inny niż wskazany w pkt 4) z: geografia, biologia, fizyka, chemia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, historia, filozofia, psychologia, antropologia, matematyka (p. niższy - SL albo p. wyższy - HL)
35%

W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Nie można wskazać dwa razy matematyki na tym samym poziomie.

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Kandydatów z Maturą EB obowiązywać będą takie same zasady, jak osoby z polską nową maturą.

podstawowy x 0,6 albo rozszerzony x 1waga
Przedmiot punktowany
Język polski
albo język ojczysty L1
5%
Przedmiot punktowany
Matematyka
15%
Przedmiot punktowany
Język obcy nowożytny
10%
Przedmiot wymagany
Przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, fizyka, chemia, ekonomia, historia, filozofia, matematyka (p. podstawowy albo p. rozszerzony)
35%
Przedmiot wymagany
Drugi przedmiot do wyboru (inny niż wskazany w pkt 4.) z: geografia, biologia, fizyka, chemia, ekonomia, historia, filozofia, matematyka (p. podstawowy albo p. rozszerzony)
35%

W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Nie można wskazać dwa razy matematyki na tym samym poziomie.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB oraz na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

Egzamin IB                 Egzamin EB                Egzamin maturalny („nowa matura”)

 • 7 pkt.                           9,0-10,0                        100%
 • 6 pkt.                           8,0-8,95                        90%
 • 5 pkt.                           7,0-7,95                        75%
 • 4 pkt.                           6,0-6,95                        60%
 • 3 pkt.                           5,0-5,95                        45%
 • 2 pkt.                           4,0-4,95                        30%

 

W przypadku kandydatów z Maturą IB lub EB, którzy nie mieli możliwości zdawania języka polskiego będzie brany pod uwagę wynik egzaminu z języka obcego A1 (Matura IB) albo języka ojczystego L1 (Matura EB).

Próg punktowy

Ustala się minimalny próg 30 punktów jako wynik końcowy dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia I stopnia.

Kandydaci z maturą zagraniczną

Limit miejsc: w ramach limitu ogólneg

Kandydaci z maturą zagraniczną kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby z polską nową maturą.

W przypadku kandydatów, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia wiedzy lub umiejętności niesprawdzalnych w trybie matury zagranicznej, stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej.

Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30.

Ulgi dla laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego

Bez egzaminu będą przyjmowani laureaci następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Biologicznej, Geograficznej, Chemicznej, Informatycznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej oraz laureaci polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Wymienieni kandydaci uzyskują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z przedmiotu odpowiadającego treści dyscypliny olimpiady otrzymują maksymalną ilość punktów i tak np.: finalista Olimpiady Biologicznej - maksymalną liczbę punktów z biologii, finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - maksymalną liczbę punktów z biologii lub geografii.