7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Zasady rekrutacji (studia II stopnia)

Kierunek studiów: Ochrona Środowiska
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc: 30 łącznie dla wszystkich ścieżek rekrutacyjnych
Rok akademicki: 2016/2017

Zasady kwalifikacji
Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

O przyjęcie na dwuletnie studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. W postępowaniu kwalifikacyjnym, bierze się pod uwagę kolejność ustaloną na podstawie iloczynu oceny pracy dyplomowej oraz średniej arytmetycznej ocen ze studiów ze studiów ze współczynnikiem 1,2 dla absolwentów kierunku Ochrona Środowiska.  

Kandydaci, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, podają w jej miejsce ocenę z egzaminu dyplomowego.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek inny niż kierunek ukończonych studiów minimum I stopnia, mogą uzupełnić swoją wiedzę na odpłatnych zajęciach wyrównawczych.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Limit miejsc: w ramach limitu ogólnego

Kandydaci z dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby z dyplomami uzyskanymi w Polsce.

W przypadku absolwentów studiów zagranicznych, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia wiedzy i umiejętności wypowiedzi w języku polskim stosuje się rozmowę kwalifikacyjną.

Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.