7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Program kształcenia

Program kształcenia dla studiów I stopnia na MSOŚ  

Program ma charakter międzyobszarowy i został przygotowany w oparciu o deskryptory z obszaru nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych. Zasadniczy trzon stanowią nauki przyrodnicze (73 ECTS – 64% przedmiotów ogólnych obowiązkowych). Do obszaru nauk ścisłych należą przedmioty z zakresu kształcenia w dziedzinie chemii, fizyki oraz matematyki, statystyki i informatyki (34 ECTS – 30% przedmiotów ogólnych obowiązkowych). Uzupełniające znaczenie ma obszar nauk społecznych (6 ECTS – 6% przedmiotów ogólnych obowiązkowych).

W przygotowaniu efektów kształcenia dla studiów I stopnia na MSOŚ uwzględniono:

 • Z nauk przyrodniczych 10 z 11 efektów kształcenia w kategorii wiedzy, oraz wszystkie w kategoriach umiejętności i kompetencji społecznych;
 • Z nauk ścisłych 3 z 9 efektów kształcenia w kategorii wiedzy; 6 z 10 efektów kształcenia w kategorii umiejętności; 5 z 7 efektów kształcenia w kategorii kompetencji społecznych.

Celem studiów I stopnia na MSOŚ jest:

1. Ugruntowanie wiedzy przyrodniczej.

2. Ukazanie złożoności problemów środowiskowych wynikających z wielostronnych związków człowieka z przyrodą, problemów zróżnicowania przestrzennego środowiska, zagrożeń geo i biosfery oraz zasad polityki ekologicznej.

3. Wyrobienie w studentach umiejętności identyfikacji, analizy i redukcji zagrożeń geo i biosfery, wykorzystywania monitoringu, metod ochrony i technologii przyjaznych środowisku oraz stosowania instrumentów prawno-ekonomicznych.

4. Przygotowanie absolwentów do realizacji praktycznych, standardowych zadań ochrony środowiska z otwartością społeczną w tym edukację, dyskusje i negocjacje.

Program kształcenia dla studiów II stopnia na MSOŚ

Program kształcenia na MSOŚ ma charakter międzyobszarowy i został przygotowany w oparciu o deskryptory z obszaru nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych. Struktura programu studiów II stopnia jest bardziej elastyczna i dostosowana do indywidualnych wyborów studentów. Wybór dotyczy zarówno poszczególnych przedmiotów, jak i wyboru ścieżki specjalizacyjnej w kierunku: biologii, chemii, fizyki, geografii, geologii, edukacji ekologicznej, ekonomii oraz prawa i administracji.

Cały program
120 ECTS

Przygotowanie pracy magisterskiej 20 ECTS
Wszystkie zajęcia
100 ECTS
Zajęcia obowiązkowe tzw. przedmioty ogólne 27 ECTS
Zajęcia specjalizacyjne
73 ECTS
Obowiązkowe specjalizacyjne obejmujące seminarium magisterskie, pracownię i praktykę magisterską 51 ECTS
Specjalizacyjne do wyboru uzgodnione z opiekunem pracy magisterskiej 22 ECTS


Przedmioty ogólne należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych z wyraźniejszym, niż na studiach I stopnia udziałem aspektów z zakresu nauk społecznych. Mieszczą się one jednak w definicji nauki o środowisku mówiącej, że jest to „interdyscyplinarna dziedzina nauki pokrywająca pole związków człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, potencjalnych i rzeczywistych problemów wynikających z tych związków, ukierunkowana na poszukiwanie rozwiązań i zapobieganie tym problemom” (W. T. de Groot,1992).

W przygotowaniu efektów kształcenia na MSOŚ uwzględniono:

 • Z nauk przyrodniczych - wszystkie efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • Z nauk ścisłych:  9 z 10 efektów kształcenia w kategorii wiedzy (nie uwzględniono X2A_W10);  7 z 10 efektów kształcenia w kategorii umiejętności  (nie uwzględniono X2A_W03; X2A_W07; X2A_W09);  5 z 7 efektów kształcenia w kategorii kompetencji społecznych  (nie uwzględniono X2A_W01; X2A_W07).
Cel studiów

Celem studiów II stopnia Ochrona Środowiska jest:

 • zapoznanie studenta z interdyscyplinarnymi koncepcjami w zakresie ochrony środowiska, głównie geo- i bioróżnorodności, zakłóceń jakości środowiska, ekotoksykologii, planowania przestrzennego, rozwoju zrównoważonego, ekonomicznych i prawnych problemów ochrony środowiska, filozoficznych kontekstów ochrony środowiska, normalizacji, modeli opisowych systemów przyrodniczych;
 • wyrobienie w studencie umiejętności doboru metod do zadań badawczych i rozwiązywanych problemów, tworzenia projektów, w tym edukacyjnych i przygotowywania raportów z zakresu ochrony środowiska oraz komunikatywnego porozumiewania się w mowie i piśmie z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • przygotowanie do samodzielności, wytrwałości i odporności na naciski;
 • przygotowanie do kreatywności w pracy badawczej indywidualnej i zespołowej.
Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia na studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim absolwent MSOŚ:

 • dostrzega wielorakie związki i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi;
 • korzysta z wiedzy i metod badawczych różnych nauk;
 • zna narzędzia zarządzania środowiskiem, mechanizmy i procedury administracyjne;
 • przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;
 • posługuje się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim;
 • wykorzystuje modele środowiskowe;
 • ocenia krytycznie informacje o środowisku;
 • stosuje nowoczesne techniki informacyjne;
 • docenia rolę edukacji ekologicznej oraz rozwoju zrównoważonego;
 • doskonali swoje umiejętności zawodowe;
 • jest odpowiedzialny za pracę zespołową jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska;
 • wykazuje umiejętność przygotowania i napisania pracy dyplomowej, sporządzania pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnych badań w języku polskim oraz krótkiego doniesienia w języku angielskim.