7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego

Ideą przewodnią organizacji kształcenia na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego (MSOŚ) jest interdyscyplinarność przekazywanej wiedzy. Odzwierciedla to organizacja procesu kształcenia polegająca na harmonijnym zaangażowaniu siedmiu Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji.

Studia na MSOŚ mają charakter dwustopniowy i w obu przypadkach koncepcja kształcenia zgodna jest z Misją Uniwersytetu Warszawskiego, przy czym zachowany jest interdyscyplinarny charakter przekazywanej wiedzy, obejmujący przede wszystkim obszary nauk przyrodniczych i społecznych. Rolę uzupełniającą pełni wiedza z zakresu matematyki i informatyki przekazywana przez nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia są zatem wszechstronne i oferują zintegrowaną wiedzę z różnych obszarów nauki.

Istotnym elementem studiów na MSOŚ jest opis środowiska przyrodniczego i jego transformacji naturalnych, a także następujących pod wpływem działalności człowieka, w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Wielowątkowość przekazywanej wiedzy, w połączeniu z możliwościami aplikacyjnymi zarówno w aspekcie materialnym, jak i prawno-ekonomicznym, wypełnia więc zapotrzebowanie na kształtowanie wartościowej kadry decyzyjnej, wyposażonej w kompleksową i spójną wiedzę o środowisku człowieka, przydatną w kształtowaniu ładu środowiskowego i zrównoważonego rozwoju.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przekazywane w trakcie studiów wspomagają kształtowanie indywidualnego poglądu na świat, budując otwarty, ale i krytyczny stosunek do zmieniającej się rzeczywistości i opinii na ten temat formułowanych.

Działając spójnie z Misją społeczną Uniwersytetu Warszawskiego, MSOŚ zapewnia dostęp do wiedzy i edukacji każdemu, kto ma do tego prawo i chce poznać, zrozumieć oraz świadomie i rozważnie kształtować otaczający świat. Celem nadrzędnym procesu kształcenia na MSOŚ jest tworzenie elity intelektualnej Polski, w nieodległej przyszłości odpowiedzialnej za stan ekosystemów i zasobów środowiskowych oraz odnoszących się z szacunkiem zarówno do biosfery, jaki do mieszkańców poszczególnych regionów.

Rzetelna wiedza o środowisku wzbogacona o wiedzę społeczno-prawną wspomaga podejmowanie właściwych decyzji w zakresie polityki społecznej, gospodarczej i ekologicznej. Kształcenie na MSOŚ zapewnia pozyskanie takiej wiedzy. Dodatkowo, studenci w trakcie procesu dydaktycznego mają okazję zdobycia wielu praktycznych umiejętności ułatwiających start i funkcjonowanie na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Interdyscyplinarność wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie akademickie przydatne do wykonywania różnorodnych zawodów. Studia na MSOŚ stymulują, poza zdobywaniem wiedzy i pozyskiwaniem umiejętności, nawyk kształcenia ustawicznego, motywując do aktywnego i konsekwentnego poszerzania wiedzy w obszarach bieżącego zainteresowania.

Absolwenci MSOŚ przygotowani są do podejmowania pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności instytucjach administracji lokalnej i centralnej, zajmujących się monitoringiem środowiska, gospodarką odpadami, rozwojem lokalnym i regionalnym, w firmach doradczych, w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Poszczególne poziomy studiów (I i II stopnia) różnią się zakresem i złożonością merytoryczną przekazywanej wiedzy, zaawansowaniem wykorzystywanych metod i technik badawczych, a także stopniem indywidualizacji studiów i samodzielności studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

U podstaw koncepcji nauczania na studiach licencjackich leży idea przygotowania studenta do podjęcia aktywności zawodowej i kontynuacji nauki na studiach II stopnia. W trakcie tej fazy studiów przekazywana jest solidna wiedza merytoryczna z zakresu podstaw nauk przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geologii, w tym hydrogeologii i hydrogeochemii). Zajęciom wykładowym towarzyszą seminaria i pracownie eksperymentalne, praktyki oraz kursy terenowe. Profil kształcenia wzbogacony jest o zespół przedmiotów z dziedziny nauk prawniczych i ekonomicznych, przy czym zakres materiału obejmuje zagadnienia ogólne i podstawowe. Dodatkowym uzupełnieniem są wykłady i ćwiczenia z matematyki i informatyki.

Studia II stopnia stanowią okazję do podejmowania działalności naukowej, a także kontynuacji nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych oraz do podejmowania działalności zawodowej na stanowiskach wymagających większej samodzielności i odpowiedzialności. Specjalizując się w wybranej przez siebie dziedzinie student koncentruje się na opanowaniu poszerzonej wiedzy przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych z danej specjalności. Kształtowane są umiejętności samodzielnego planowania i realizowania zadań badawczych, korzystania z naukowych baz danych, prowadzenia dyskusji naukowej i przygotowania tekstów naukowych. Studia stymulują kreatywność i odpowiedzialność w postępowaniu i wprowadzają konieczne nawyki krytycznego i analitycznego oglądu zjawisk, procesów i opinii. Ważnym elementem tego etapu studiów jest ścisłe powiązanie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi realizowanymi przez opiekunów prac dyplomowych. Dzięki temu nauczanie wzbogacone jest o kontakt ze współczesnymi, ważnymi zagadnieniami badawczymi. Bogata infrastruktura aparaturowa i doświadczenie zawodowe opiekunów projektów stanowi unikalną ofertę dla studiujących. Zainteresowani studenci mogą też korzystać z obfitego i zmieniającego się zestawu przedmiotów i seminariów naukowych do wyboru: specjalnościowych, ogólnowydziałowych lub ogólnouniwersyteckich, oferowanych przez prestiżową uczelnię macierzystą.

Jakość procesu kształcenia jest ważnym elementem działalności MSOŚ. Jej ewaluacji dokonuje się przy wykorzystaniu systemu ankietowania i w formie przekazywania opinii przez studentów i nauczycieli akademickich. Organy kierownicze MSOŚ przywiązują dużą wagę do jakości prac licencjackich i magisterskich.

Studenci zachęcani są do korzystania z internacjonalizacji zdobywania wiedzy. MSOŚ promuje zwiększenie mobilności studentów w ramach programów Erasmus, Erasmus Mundus, a także stymuluje uczestnictwo studentów w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z zagranicy.

Stwarza się studentom warunki do samorealizacji. Studenci studiów licencjackich mogą, a studiów magisterskich są włączani do realizacji zaawansowanych projektów badawczych. Naukowe inicjatywy studentów traktowane są bardzo poważnie, a działalność Studenckiego Koła Naukowego jest intensywnie wspierana. MSOŚ zapewnia możliwie najlepsze warunki kształcenia poprzez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej, naukowo-aparaturowej i bibliotecznej Wydziałów Współtworzących. MSOŚ dysponuje również salę wykładową o wysokim standardzie przystosowaną ponadto do zajęć informatycznych.

Respektowane są wysokie standardy etyczne w zakresie rzetelności badań naukowych, uczciwości w przekazywaniu wiedzy i zachowywaniu praw własności intelektualnej.