7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Misja i strategia


Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim od roku akademickiego 1993/94 są interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, którego dyplom jest wysoko ceniony nie tylko w kraju ale i za granicą. Ochrona środowiska stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań zarówno dla całej światowej społeczności, jak i w każdym z krajów, warunkując zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego - zaopatrzenia w wodę, surowce naturalne, możliwość wyżywienia i zapewnienia zdrowia i godnych warunków życia obywateli oraz rozwoju gospodarczego kraju przy zachowaniu jego naturalnego przyrodniczego dziedzictwa. Specjaliści w tej dziedzinie są szeroko poszukiwani na rynku pracy a absolwenci MSOŚ zajmują wiele z kluczowych pozycji w instytucjach centralnych, samorządowych i instytutach badawczych zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska. Aby sprostać potrzebom kadrowym oraz wykorzystać nowe możliwości jakie daje Unia Europejska i sprostać nowym wyzwaniom globalnym MSOŚ winien wyraźnie określić strategię swego rozwoju zgodną z założeniami i priorytetami zawartymi w przyjętej przez Senat UW Misji Uniwersytetu Warszawskiego.

Założenia strategii
  • Wysoka jakość kształcenia.
  • Oferta edukacyjna wyrażająca się dobrze dobranymi przedmiotami na różnych wydziałach oraz propozycjami tematów prac licencjackich i magisterskich, odpowiadającym potrzebom rynku pracy i innowacyjnej gospodarki zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Absolwenci liczący się na rynku pracy w Polsce i za granicą zarówno w instytucjach badawczych jak administracji ochrony środowiska różnych szczebli, w grupach eksperckich, biznesie oraz w mediach i organizacjach pozarządowych a także w instytucjach międzynarodowych.
  • Aktywna współpraca międzynarodowa w sferze badań naukowych i dydaktyki w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
  • Silne i dobrze ułożone związki z krajowymi i regionalnymi instytucjami administracji centralnej i samorządowej i organizacjami ochrony środowiska oraz społecznymi ruchami ekologicznymi i reagowanie na potrzeby eksperckie i dydaktyczne z ich strony.
Misja MSOŚ
Jedność nauki i nauczania

MSOŚ prowadzi dwustopniowe studia wyższe, organizuje międzynarodowe szkoły letnie i uczestniczy w międzynarodowym programie wymiany studenckiej LLP-ERASMUS oraz międzynarodowych studiach magisterskich: „Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management”, inicjuje specjalności interdyscyplinarne i wprowadza nowe techniki uczenia. Wysoki poziom badań naukowych prowadzonych w poszczególnych jednostkach uniwersyteckich realizujących program MSOŚ pozytywnie odbija się na poziomie kształcenia studentów zapewniając im styczność z najnowszymi obszarami dokonań naukowych i technik badawczych w dziedzinie ochrony środowiska. Równocześnie możliwości i miejsca odbywania praktyk studenckich oraz zajęć terenowych gwarantują styczność z realnymi możliwościami wdrażania osiągnięć nauki w różnych obszarach ochrony środowiska.

Misja społeczna

Społeczną misja MSOŚ jest zapewnienie dostępu do wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i jego roli oraz znaczenia dla funkcjonowania człowieka, pozwalającej zrozumieć mechanizmy powstania konsumpcyjnej, gospodarczej i produkcyjnej presji na środowisko oraz dostarczenie umiejętności w zakresie rozwiązywania związanych z tym problemów. Umiejętności nabywane na studiach zapewniają absolwentom MSOŚ wysokie kwalifikacje zawodowe w dziedzinach związanych z ochroną i zarządzaniem środowiskiem oraz przygotowują do pełnienia funkcji publicznych zgodnie z etyką ekologiczną. Postawy absolwentów MSOŚ są też gwarantem postępowania w pracy zawodowej w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju zapisaną w Konstytucji RP oraz stanowiącą podstawę polityki Unii Europejskiej.

Misja obywatelska

Obywatelską misją MSOŚ jest kształtowanie elit, które będą charakteryzowały się otwartością na nowe idee w dziedzinie relacji człowieka ze środowiskiem, umiejętnością dialogu społecznego niezbędnego w kwestiach dotyczących środowiska, poszanowaniem lokalnych tradycji oraz różnorodności biologicznej i kulturowej. Elity te będą podstawą zawodowej kadry w dziedzinie ochrony środowiska na szczeblu rządowym, samorządowym i w biznesie. Te kształtowane w czasie studiów postawy obywatelskie obejmują przede wszystkim świadomość odpowiedzialności w zakresie działań i decyzji podejmowanych w związku z ochroną i korzystaniem z zasobów środowiska.

Misja kształtowania kultury

Misją MSOŚ jest kształtowanie kultury ekologicznej - sposobu myślenia i działań łączącego wartości uniwersalne i lokalne. Wiąże się to ze zrozumieniem nierozłączności ochrony lokalnego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego i zarazem współodpowiedzialnością za dziedzictwo przyrodnicze całej Europy (wyrazem tego jest docenienie kulturowego a nie tylko przyrodniczego znaczenia obszarów Natura 2000) i całego globu. Misją MSOŚ jest także kultywowanie symbiozy między dziedzinami nauk przyrodniczych i społeczno-humanistycznych jako kultury interdyscyplinarności niezbędnej przy rozwiązywaniu złożonych problemów na drodze do zrównoważonego rozwoju.