7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Strategia średnioterminowa

STRATEGIA ŚREDNIOTERMINOWA
MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW OCHRONY ŚRODOWISKA UW
- 2014/2018
  

1.  Poszerzenie oferty kształcenia i poprawa jakości kształcenia

Poprawa i poszerzanie jakości kształcenia odbywa się na MSOŚ w sposób ciągły i ma na celu zachowanie jedności nauki i nauczania, szczególnie w obszarach nauk związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, przy uwzględnieniu bieżących wyzwań społecznych, gospodarczych i politycznych  (od skali globalnej do lokalnej). Wiodące  znaczenie ma tutaj prezentowanie nowoczesnych metod badawczych i systemów chroniących środowisko, gdyż Absolwenci MSOS winni reprezentować bardzo wysoki poziom świadomości ekologicznej oraz obywatelską gotowość do podjęcia konstruktywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Stąd w strategii nauczania na kierunku MSOŚ przewidziano :

 • Dalszy rozwój aspektów związanych z misją społeczną kierunku, w tym doskonalenie sposobów i podejść służących rozwiązywaniu konfliktów społecznych uwarunkowanych środowiskowo.
 • Pogłębienie kontekstu kulturowego zapewniającego lepsze  zrozumienie  nierozłącznego związku ochrony środowiska z jego racjonalnym kształtowaniem oraz potrzebą chronienia lokalnych, narodowych, europejskich wartości kulturowych.
 • Kształtowanie kadr będących nieformalną rzeszą strażników bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wprowadzanie do programu nauczania elementów zawodowego profesjonalizmu o bezpośrednim profilu aplikacyjnym, włącznie z wymogami formalnych uprawnień.
 • Poszerzenie oferty zajęć dydaktycznych prowadzonych w realnych warunkach relacji człowiek-środowisko, w tym praktyk terenowych oraz praktyk zawodowych oraz  podkreślanie ich szczególnego znaczenia w procesie kształcenia.
 • Usprawnienie dotychczasowej, zagwarantowanej dostępności wykładów prowadzonych przez jednostki współtworzące i współpracujące z MSOŚ oraz poszerzenie ich zakresu dzięki wykorzystaniu tematyki oferowanej przez inne ośrodki uniwersyteckie i akademickie, w tym zwłaszcza stołeczne.
 • Wyraźne zwiększenie oferty edukacyjnej w języku angielskim, także poprzez  szersze wykorzystanie oferty GEM dla studentów MSOŚ.
 • Szersze wykorzystanie nowoczesnej oferty kształcenia ustawicznego, podyplomowego oraz szkoleń i kursów komercyjnych przy współpracy z UCBS.
 • Stworzenie ram organizacyjnych dla przeprowadzania kierunkowej walidacji oraz podniesienia poziomu dydaktycznego poprzez usprawnienie dostępności systemu ankiet na temat jakości prowadzonych zajęć.  

2. Osiągnięcie wysokiej sprawności organizacyjnej, lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego i pogłębienie różnorakich więzi z uczelnią.

Podstawą  zwiększania sprawności organizacyjnej MSOS  musi być utrwalanie i wzmacnianie unikalnej w skali kraju formuły studiów, jako realizowanych w systemie międzywydziałowym oraz  doskonalenie zasad działania w tym systemie także poprzez korzystanie z licznych dobrych wzorców zagranicznych.

W tym celu na MSOŚ przewiduje się:

 • Doskonalenie, usprawnianie i stałą kontrolę bieżącej komunikacji pomiędzy wydziałami współtworzącymi MSOŚ oraz ściślejsze przestrzeganie przez jednostki współtworzące i współpracujące z MSOS, suwerennych w sprawach procesu dydaktycznego decyzji kierownictwa MSOŚ.
 • Dalsze umacnianie konstruktywnej współpracy między wydziałami i innymi komórkami tworzącymi MSOŚ, jej poszerzanie i wyszukiwanie nowych jej form oraz przeciwdziałanie wewnętrznej konkurencji w sferze dydaktycznej, poszczególnych Wydziałów biorących bezpośredni udział w procesie kształcenia na MSOŚ.
 • Kontynuowanie działań na rzecz utworzenia dyscypliny „ochrona środowiska” w ramach dziedziny nauk o Ziemi, jako niezbędnego warunku rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz kształcenia Absolwentów.
 • Zwiększenie sprawności organizacyjnej i przepływu informacji poprzez zwiększenie udziału Kierownictwa MSOŚ w życiu Uczelni i jej statutowych organach.
 • Opracowanie systemu motywacyjnego dla podnoszenia kompetencji dla pracowników administracyjnych.

3. Umacnianie i rozwijanie  korzystnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, wzmocnienie pozycji i wizerunku kierunku jako atrakcyjnej ekorozwojowej wizytówki Uniwersytetu Warszawskiego

W celu wzmocnienia kontaktów z otoczeniem zewnętrznym  przewiduje się:

 • Poszerzenie oferty dydaktycznej o wyniki współpracy z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się problematyką ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, wykorzystanie ich doświadczeń i ewentualne włączenie ich w tworzenie programu studiów.
 • Dążenie do utworzenia Rady Konsultacyjnej z udziałem podmiotów gospodarczych, administracyjnych, organizacji pozarządowych i międzynarodowych.
 • Wzmocnienie i rozbudowę stałej więzi z absolwentami, także zagranicznymi i wykorzystanie ich wiedzy do stworzenia systemu transferu wartościowych informacji do programu studiów.
 • Współpracę w tworzeniu i realizacji atrakcyjnej oferty merytorycznej i edukacyjnej dla miasta i regionu.
 • Stworzenie sprawnej struktury wolontariatu studenckiego, pracowniczego i absolwenckiego na rzecz promocji ochrony środowiska, a także propagującego studia  MSOŚ, w tym poprzez wykłady otwarte, informację internetową, udział w kampaniach i akcjach związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
 • Kontynuowanie ścisłej współpracy z innymi polskimi szkołami wyższymi prowadzącymi kierunek „ochrona środowiska”.