7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Osiągnięcia

 

Nasi studenci i absolwenci zajmują wysokie miejsca w prestiżowych krajowych i międzynarodowych konkursach. Poniżej przestawiamy listę wybranych osiągnięć.


Stypendium Fundacji im. Nowickiego w ogólnopolskim konkursie na najlepszych absolwentów uczelni wyższych w dziedzinie ochrony środowiska

 1998/1999 - Laureaci 2 edycji konkursu:

 • Barbara Błach, opiekun naukowy: prof. dr hab. J. R. Olędzki, temat pracy magisterskiej: Zmiany krajobrazu pogranicza Beskidu Niskiego i Bieszczadów pod wpływem czynników antropogenicznych w latach 1937 – 1995 na przykładzie zlewni Osławicy w oparciu o zdjęcia lotnicze, materiały kartograficzne i badania terenowe
 • Krzysztof Kilian, opiekun naukowy: prof. dr hab. J. Golimowski, temat pracy magisterskiej: Leszcz (Abramis brama L.) jako gatunek biomonitoringowy w Banku Prób Środowiskowych. Zastosowanie do oceny skażenia wód śródlądowych metalami ciężkimi, miejsce pobytu na stypendium: Poczdam - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Planowania Przestrzennego
 • Krzysztof Piskorski, opiekun naukowy: dr K. Olszewski, temat pracy magisterskiej: Zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki w Polsce i w Niemczech w latach 1993 – 1996
 • Daria Słowik, opiekun naukowy: prof. dr hab. E. Romanowska, temat pracy magisterskiej: Wpływ ołowiu na fotosyntezę i oddychanie w odciętych liściach kukurydzy
 • Bogdan Zagajewski, opiekun naukowy: prof. dr hab. J. R. Olędzki, temat pracy magisterskiej: Określenie możliwości detekcji ołowiu w roślinności i w glebie za pomoca technik teledetekcyjnych, miejsce pobytu na stypendium: Saarbruecken - Universitaet des Saarlandes

2000/2001 - Laureaci 4 edycji konkursu:

 • Anna Chmielińska–Bernacka, opiekun naukowy: prof. dr hab. A. Macioszczyk, prof. dr hab. Z. Cieślak, temat pracy magisterskiej: Prawne aspekty zanieczyszczenia ujęcia wody na przykładzie obiektu “Nowe Sarnie Wzgórze” w Sopocie
 • Małgorzata Gierałtowska, opiekun naukowy: , temat pracy magisterskiej: Skażenie talem wybranych elementów ekosystemów w strefie oddziaływania Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice", miejsce pobytu na stypendium: Monachium - Institut fuer OEkologische Chemie, GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit
 • Piotr Kardaś, opiekun naukowy: prof. dr hab. J. R. Olędzki, temat pracy magisterskiej: Analiza tendencji zmian pokrycia terenu Magurskiego Parku Narodowego w latach 1935-1999
 • Małgorzata Pilot, opiekun naukowy: prof. dr hab. M. Kozakiewicz, temat pracy magisterskiej: Rozmieszczenie i aktywność norki amerykańskiej Mustela vison nad wybranymi jeziorami Pojezierza Mazurskiego
 • Iwona Świątkowska, opiekun naukowy: dr Artur Magnuszewski, temat pracy magisterskiej: Ocena dostawy ładunku zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego z wybranych dorzeczy Polski i Szwecji, miejsce pobytu na stypendium: Essen - DMT GmbH oraz Poczdam - InvestitionsBank des Landes Brandenburg

2001/2002 - Laureaci 5 edycji konkursu:

 • Marek Domański, opiekun naukowy: dr Witold Lenart, temat pracy magisterskiej: Proces wprowadzania nowej regulacji prawnej dotyczącej Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • Grzegorz Jabłonowski, opiekun naukowy: dr Barbara Nowicka, temat pracy magisterskiej: Wykorzystanie informacji teledetekcyjnych i metod GIS do oceny zasięgu wezbrań w dolinie Skory (na odcinku Zagrodno – Chojnów), miejsce pobytu na stypendium: Münster - Uniwersität Münster, Institut für Geoinformatik
 • Iwona Kreft, opiekun naukowy: dr Anna Kalinowska, temat pracy magisterskiej: Współpraca polsko-niemiecka w dziedzinie edukacji ekologicznej na przykładzie kilku projektów wybranych organizacji, miejsce pobytu na stypendium: Hamburg - Behoerde fuer Umwelt und Gesundheit
 • Michał Palmąka, opiekun naukowy: dr Witold Lenart, temat pracy magisterskiej: Porealizacyjna ocena oddziaływania na środowisko kopalni wapieni „Kowala”, miejsce pobytu na stypendium: Hannover - Planungsgruppe Umwelt + Ökologie GmbH

2002/2003 - Laureaci 6 edycji konkursu:

 • Anna Bernacka, opiekun naukowy: dr Elżbieta Wołk-Musiał, temat pracy magisterskiej: Badanie zmian struktury środowiska okolic Ełku z wykorzystaniem teledetekcji i GIS

2003/2004 - Laureaci 7 edycji konkursu:

 • Andrzej Błachowicz, opiekun naukowy:  dr Piotr Szczepankowski, temat pracy magisterskiej: Zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska jako innowacyjny mechanizm polityki ekologicznej. Uwarunkowania organizacji rynku pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do atmosfery w Polsce, miejsce pobytu na stypendium: Monachium - HypoVereinsbank (HVB Group)
 • Agnieszka Janowska, opiekun naukowy:  dr Witold Lenart, temat pracy magisterskiej: Rola procesu ocen oddziaływania na środowisko w tworzeniu programów i strategii sektorowych na przykładzie energetyki, miejsce pobytu na stypendium: Berlin - Öko-Institut e.V.
 • Joanna Popko, opiekun naukowy: prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, temat pracy magisterskiej: Awifauna łęgów nadwiślańskich w gradiencie urbanizacji, miejsce pobytu na stypendium: Riege - Biologische Station Senne e. V.
 • Monika Wosik, opiekun naukowy:  dr Hanna Machińska, temat pracy magisterskiej: Regulacje w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w prawodawstwie Unii Europejskiej i ich wpływ na kształtowanie polskiego prawa dotyczącego zarządzania odpadami, miejsce pobytu na stypendium: Leipzig - Institut für Energetik und Umwelt
 • Anna Wilińska, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Odnawialne żródła energii a konwencjonalne metody produkcji energii elektrycznej

2004/2005 - Laureaci 8 edycji konkursu:

 • Ewa Jabłońska, opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, temat pracy magisterskiej: Walory szty roślinnej i zagrożenia antropogeniczne torfowiska nad jeziorem Gajlik na Pojezierzu Sejneńskim, miejsce pobytu na stypendium: Greifswald - Universität Greifswald, Institut für Botanik und Landschaftsökologie
 • Agnieszka Szczepińska, opiekun naukowy:     , temat pracy magisterskiej: Konsultacje społeczne w procedurze strategicznych ocen oddziaływania na srodowisko, miejsce pobytu na stypendium: Osnabrück - Haase&Naundorf Umweltconsalting
 • Maria Zachwatowicz, opiekun naukowy:   , temat pracy magisterskiej: Jemioła pospolita Viscum album L. Wybrane zagadnienia z biologii, ekologii, chorologii oraz wystepowanie w różnych strefach antropopresji w Warszawie, miejsce pobytu na stypendium: Freiburg - Albert-Ludwigs Universität Freiburg Institut für Landespflege

2005/2006 - Laureaci 9 edycji konkursu:

 • Beata Szcześniak, opiekun naukowy:     , temat pracy magisterskiej: Rola prasy loklanej w promowaniu społecznej aktywności ekologicznej w Polsce, miejsce pobytu na stypendium: Berlin - Naturschutzbund Deutschland - Projektbüro Internationales

2006/2007 - Laureaci 10 edycji konkursu:

 • Michał Kopeć, opiekun naukowy:     , temat pracy magisterskiej: Lokalizacja autostrady A-2 w rejonie aglomeracji warszawskiej. Zastosowanie analizy wielokryterialnej, miejsce pobytu na stypendium: Giessen - Center for International Development and Environmental Reaserch
 • Maria Śmietanka, opiekun naukowy:     , temat pracy magisterskiej: Wykorzystanie wskaźników spektralnych w rozpoznawaniu klas użytkowania ziemi, miejsce pobytu na stypendium: Oberpfaffenhofen - Deutsches Zentrum Fuer Luft und Raumfahrt

 

Od roku 2007 konkurs kontynuowany jest jako program stypendialny prowadzony przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt we współpracy ze Stowarzyszeniem Środowisko dla Środowiska.


2007/2008 - Laureaci XI Edycji Programu Stypendialnego DBU

 • Katarzyna Kaim, projekt: Porównanie i próba harmonizacji polskich i niemieckich metod waloryzacji krajobrazu
 • Aleksandra Nieuważny
 • Wojciech Szymalski
 

2011/2012 - Laureaci XV Edycji Programu Stypendialnego DBU

 • Adam Ciepliński, projekt: Jakie są hydrodynamiczne zawirowania w różnych naturalnych siedliskach?
 • Lena Modzelewska, projekt: Analiza wybranych scenariuszy osiągnięcia ambitnych celów energetyczno-klimatycznych, przy jednoczesnej rezygnacji z energetyki jądrowej w Republice Federalnej Niemie
 • Artur Radomyski, projekt: Monitoring mikrobiologicznej jakości wód rzeki Ruhry poprzez zastosowanie tradycyjnych metod analitycznych, testów biochemicznych, technik biologii molekularnej oraz metody online

2013/2014 - Laureaci XVII Edycji Programu Stypendialnego DBU

 • Paweł Łuczak, projekt: Transformacja energetyczna Niemiec i jej wpływ na gospodarkę
 • Natalia Rytelewska, projekt: Rekultywacja terenów pokopalnianych na IBA Studierhaus Fürst Pückler Land

2014/2015 - Laureaci XVIII Edycji Programu Stypendialnego DBU

 • Małgorzata Kotkowicz

2015/2016 - Laureaci XIXI Edycji Programu Stypendialnego DBU

 • Karina Frączek
 • Natalia Jendrzejewska
Nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Konkursie “Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody” na najlepsze prace magisterskie i licencjackie przygotowane w szkołach wyższych

1998

 • Ewa Kozłowska, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Selektywna zbiórka odpadów jako podstawa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na przykładzie Warszawy
 • Bogdan Zagajewski, prof.dr hab. J. R. Olędzki, Określenie możliwości detekcji ołowiu w roślinności i glebie za pomocą technik teledetekcyjnych (wyróżnienie)

2000

 • Marta Borkowska, prof. dr hab. Jerzy Śleszyński, Badanie wpływu jakości powietrza oraz hałasu na ceny najmu i sprzedaży nieruchomości w Warszawie i okolicach. Zastosowanie metody cen hedonicznych
 • Magdalena Rozwadowska, prof. dr hab. Jerzy Śleszyński, Badanie wpływu walorów widokowych i kompleksów roślinnych na ceny nieruchomości w Warszawie i okolicach. Zastosowanie metody cen hedonicznych
 • Iwona Świątkowska, dr Artur Magnuszewski, Ocena dostawy zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego z wybranych dorzeczy Polski i Szwecji
 • Magdalena Cheda, dr Anna Kalinowska, Aspekty edukacyjne w dziedzinie ochrony oszczędzania energii w programach, działaniach i publikacjach maółych grantów Globalnego Funduszu Środowiska UNDP (GEF/SGP) (wyróżnienie)
 • Agnieszka Glińska, dr Anna Kalinowska, Aspekty edukacyjne w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej w programach, działaniach i publikacjach małych grantów Globalnego Funduszu Środowiska UNDP (GEF/SGP) (wyróżnienie)

 

Nagrody im. Andrzeja Semkowa

1998

 • Tomasz Kurpiewski, dr Hanna Machińska, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej jako podstawowy kierunek rozwoju polityki ekologicznej Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie zarządzania procesem recyklingu na przykładzie sektora motoryzacyjnego (I nagroda)
 • Anna Kicińska, dr Hanna Machińska, Kierunki polskiej polityki ekologicznej w dziedzinie gospodarowania surowcami wtórnymi ze szczególnym uwzględnieniem żelaznego i aluminiowego złomu motoryzacyjnego. Problemy dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej (I nagroda)
 • Joanna Lewicka, prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego jako instrument realizacji działań ochronnych (II nagroda)

2000

 • Tomasz Kosiński, dr Hanna Machińska, Analiza ocen oddziaływania na środowisko w systemie prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej na przykładzie inwestycji autostradowej A - 2 w regionie aglomeracji warszawskiej (I nagroda)

2001

 • Michał Kubiak, dr Hanna Machińska, Dostosowanie polskiego prawa w dziedzinie energetyki do prawa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska

2002

 • Katarzyna Orybkiewicz, dr Hanna Machińska, Zasady gospodarowania odpadami w systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych. Problemy dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej (I nagroda)
 • Agnieszka Olszowy, dr Hanna Machińska, Zarządzanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów organicznych. Problemy dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej (II nagroda)

2003

 • Bartosz Cieleszyński, dr Hanna Machińska, Prawne podstawy dostępu do informacji o środowisku w Polsce i w Unii Europejskiej (I Nagroda ex eqvo)
 • Martyna Nieżurawska, dr Hanna Machińska, Prawo i polityka Wspólnoty Europejskiej w zakresie zamierzonego uwolnienia genetycznie modyfikowanych organizmów w celach innych niż wprowadzenie do obrotu, a polskie regulacje prawne (I Nagroda ex eqvo)
 • Wojciech Dyr, dr Hanna Machińska, Odpady niebezpieczne w systemie prawnym Unii Europejskiej (Dyplomy)
 • Kamila Jeleńska, dr Hanna Machińska, Ochrona środowiska w systemie prawnym Unii Europejskiej w dziedzinie biotechnologii (Dyplomy)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

1999

 • Bogdan Zagajewski, stypendium krajowe FNP


Stypendium Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

1998

 • Ewa Kozłowska

 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

1998

 • Bogdan Zagajewski

1999

 • Małgorzata Gierałtowska

2000

 • Małgorzata Gierałtowska

2001

 • Agata Klimkowska 

2003

 • Joanna Popko

 

Konkurs „Primus Inter Pares”
 • Iwona Kreft (I miejsce)
 • Joanna Popko (VIII miejsce)