7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Dyrekcja

Dyrektor MSOŚ:
Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
e-mail: czarnoz@chem.uw.edu.pl
Wydział Chemii

Zbigniew Czarnocki urodził się w Warszawie w 1954 roku. Studia magisterskie w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1977 roku a pracę doktorską obronił tamże w roku 1983. Promotorem rozprawy doktorskiej, która dotyczyła syntez w dziedzinie naturalnych pochodnych pirydyny był Profesor Jerzy T. Wróbel. Następnie, w latach 1984-86 odbywał staż podoktorski w grupie Profesora Davida B. MacLeana w McMaster University (Hamilton, Kanada). W tym samym ośrodku przebywał w latach 1987-89 jako profesor wizytujący. Z tego okresu pochodzi seria prac dotycząca enancjoselektywnej syntezy różnorodnych związków naturalnych. Pokrewna tematyka kontynuowana była po powrocie na Wydział Chemii UW a zgromadzony dorobek stał się podstawą przygotowania rozprawy habilitacyjnej i nadania stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem w roku 1993. W 1996 roku po awansie na stanowisko profesora nadzwyczajnego objął kierownictwo Pracowni Chemii Związków Naturalnych, które sprawuje do dziś. W 2002 roku Prezydent RP nadał dr hab. Zbigniewowi Czarnockiemu tytuł naukowy profesora. Bieżące zainteresowania naukowe koncentrują się wokół enancjoselektywnej syntezy związków naturalnych i heterocyklicznych o znaczeniu farmakologicznym, poszukiwania nowych katalizatorów przemian syntetycznych, chemii bioorganicznej oraz badań czynności biologicznej wybranych metabolitów związków naturalnych (np. tryptofanu i melatoniny). Profesor Zbigniew Czarnocki jest członkiem International Society of Tryptophan Research, American Chemical Society, członkiem Board of Reviewers w czasopismie ARKIVOC oraz Editorial Board w Journal of Amino Acids, ChronoPhysiology and Therapy, Mediterranean Journal of Chemistry.

Zastępca Dyrektora MSOŚ:
Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska

e-mail: B.LuczakW@uw.edu.pl
Wydział Geologii

Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień magistra ze specjalnością geologia inżynierska na podstawie pracy dyplomowej „Analiza właściwości geologiczno-inżynierskich gruntów spoistych rejonu I linii metra w Warszawie”. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w ówczesnym Studium Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, a obecnie w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Stopień Doktora Nauk o Ziemi uzyskała w 1998 roku, a tematem rozprawy było: „Modelowanie właściwości izolacyjnych iłów neogeńskich z Mszczonowa jako warstw izolacyjnych”. Od początku pracy zawodowej jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na geologicznych aspektach funkcjonowania gruntów antropogenicznych w krajobrazie. Zagadnienie to obejmuje różnorodne możliwości ich zagospodarowania i wymaga analizy ich oddziaływań na otoczenie, tak w skali lokalnych warunków geologicznych, jak i w ogólnym znaczeniu ochrony środowiska. Problematyka gruntów antropogenicznych wiąże się ściśle także z gospodarowaniem odpadami oraz budową ich składowisk w taki sposób, aby minimalizować negatywne skutki ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Monografia „Uwarunkowania geologiczne składowania odpadów komunalnych” jest zebraniem wiedzy i działań w tej dziedzinie na obszarze Polski. Była ona przedmiotem postępowania habilitacyjnego w maju 2014 roku. Jest autorką lub współautorką 35 prac naukowych w tym 2 książek i 2 podręczników akademickich i kilku prac o charakterze projektów lub dokumentacji. Brała udział w realizacji tematów badawczych prowadzonych wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, Państwowym Instytutem Geologicznym-Państwowym Instytutem Badawczym, PAN instytut Geofizyki oraz dwóch grantów. Jest członkiem założycielem i pełniła funkcje w zarządzie Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej i Środowiska (IAEG) Wypromowała 6 licencjuszy i 19 magistrów. Prowadzi wykłady z przedmiotów: Grunty antropogeniczne, Oceny oddziaływań na środowisko, Monitoring środowiska przyrodniczego, Składowanie odpadów w środowisku geologicznym.