7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Dyrekcja


  Dyrektor UCBS:
  Dr hab. Jerzy Wojciech Śleszyński, prof. UW

   e-mail: sleszynski@wne.uw.edu.pl
   Wydział Nauk Ekonomicznych

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach rozpocząłem pracę w Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1979 roku nieprzerwanie prowadzę działalność naukowo-badawczą. W roku 1989 obroniłem pracę doktorską pod tytułem "Wielokryterialność w gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego". Moje kolokwium habilitacyjne odbyło się w roku 2000 na podstawie przedstawionej rozprawy „Ekonomiczne problemy ochrony środowiska”. W roku 2002 otrzymałem powołanie na stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego.

Moje zasadnicze kwalifikacje w ramach nauk ekonomicznych to: ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, trwały i zrównoważony rozwój i jego wskaźniki, polityka ochrony środowiska, instrumenty ekonomiczne polityki ochrony środowiska, wycena ekonomiczna dóbr kultury i zasobów środowiska. Są to również najważniejsze dziedziny mojej aktywności badawczej i dydaktycznej, a także publikacyjnej. Lista moich publikacji obejmuje ponad 180 pozycji. Najważniejsze i najczęściej cytowane publikacje dotyczyły wyceny ekonomicznej, teorii i wskaźników trwałego i zrównoważonego rozwoju dla Polski, krajowej polityki ochrony środowiska.

Brałem udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych ukierunkowanych na politykę ochrony środowiska oraz realizację strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju.  Wziąłem udział w ponad 170 konferencjach zagranicznych i krajowych wygłaszając na nich oryginalne referaty. W tym również na konferencjach czasopisma "European Environment", towarzystwa International Society for Ecological Economics (ISEE), Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Należę do Editorial Board czasopisma "European Policy and Governance" (wcześniej: "European Environment") oraz do dwóch wymienionych towarzystw naukowych.

Moim udziałem było 30 stypendiów, zagranicznych staży, zagranicznych seminariów. Przyznano mi indywidualne stypendia naukowe DAAD, TEMPUS, ACE. Do najważniejszych wyjazdów zaliczam stypendium TEMPUS w Institute for Applied Economics w Catholic University w Leuven, stypendium DAAD w Institute of World Economy in Kiel, zaproszenie na konferencję i wykłady do Indiana University w Bloomington, stypendium TEMPUS w Copenhagen University, stypendium ACE w Humboldt University w Berlinie, stypendia Dekaban w Glasgow University, stypendia w Central European University in Budapest. Biorę aktywny udział w programie ERASMUS dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Przeprowadziłem seminaria na temat trwałego i zrównoważonego rozwoju i jego mierników w następujących uniwersytetach: Bolonia, Neapol, Siena, Triest, Porto, Saragossa (dwukrotnie), Braga, ostatnio we Florencji.

Ukończyłem z wynikiem pozytywnym liczne kursy i szkoły letnie, w tym również: "Quantitative methods in environmental economics" – w ramach programu "Autumn Workshop in Environmental Economics" zorganizowanego przez European Association of Environmental and Resource Economists; "Environmental policy integration: the greening of sectoral policies" – szkoła letnia European University Institute we Florencji; "Integrating sustainability thinking into academic curricula" – szkoła letnia Central European University w Budapeszcie. Mogę swobodnie porozumiewać się w języku angielskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim.

 
Zastępca Dyrektora UCBS:
Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska

e-mail: B.LuczakW@uw.edu.pl
Wydział Geologii

Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień magistra ze specjalnością geologia inżynierska na podstawie pracy dyplomowej „Analiza właściwości geologiczno-inżynierskich gruntów spoistych rejonu I linii metra w Warszawie”. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w ówczesnym Studium Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, a obecnie w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Stopień Doktora Nauk o Ziemi uzyskała w 1998 roku, a tematem rozprawy było: „Modelowanie właściwości izolacyjnych iłów neogeńskich z Mszczonowa jako warstw izolacyjnych”. Od początku pracy zawodowej jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na geologicznych aspektach funkcjonowania gruntów antropogenicznych w krajobrazie. Zagadnienie to obejmuje różnorodne możliwości ich zagospodarowania i wymaga analizy ich oddziaływań na otoczenie, tak w skali lokalnych warunków geologicznych, jak i w ogólnym znaczeniu ochrony środowiska. Problematyka gruntów antropogenicznych wiąże się ściśle także z gospodarowaniem odpadami oraz budową ich składowisk w taki sposób, aby minimalizować negatywne skutki ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Monografia „Uwarunkowania geologiczne składowania odpadów komunalnych” jest zebraniem wiedzy i działań w tej dziedzinie na obszarze Polski. Była ona przedmiotem postępowania habilitacyjnego w maju 2014 roku. Jest autorką lub współautorką 35 prac naukowych w tym 2 książek i 2 podręczników akademickich i kilku prac o charakterze projektów lub dokumentacji. Brała udział w realizacji tematów badawczych prowadzonych wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, Państwowym Instytutem Geologicznym-Państwowym Instytutem Badawczym, PAN instytut Geofizyki oraz dwóch grantów. Jest członkiem założycielem i pełniła funkcje w zarządzie Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej i Środowiska (IAEG) Wypromowała 6 licencjuszy i 19 magistrów. Prowadzi wykłady z przedmiotów: Grunty antropogeniczne, Oceny oddziaływań na środowisko, Monitoring środowiska przyrodniczego, Składowanie odpadów w środowisku geologicznym.