7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Opłaty za studia

 

Umowa o odpłatności za usługi edukacyjne

Obowiązek podpisania umowy o odpłatności za usługi edukacyjne dotyczy każdego studenta rozpoczynającego studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 32
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018


Wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 33
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odplatności w roku akademickim 2017/2018


Wysokości opłat za wydanie dokumentów
  • indeks - 4 zł
  • dyplom ukończenia studiów - 60 zł
  • odpis dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim - 40 zł
  • elektroniczna legitymacja studencka - 17 zł
  • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 25.50 zł

Terminy wnoszenia opłat
  • za studia (w przypadku cudzoziemców) - całość lub pierwszą ratę opłaty wnosi się przed rozpoczęciem semestru, w którym studia będą prowadzone, jednakże nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
  • za powtarzanie zajęć - w terminie 4 tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym zajęcia te będą prowadzone
  • za zajęcia nieobjęte planem studiów (zajęcia na które student się zapisał ale ich nie zaliczył) - w terminie 4 tygodni od daty zakończenia semestru, w którym odbywały się zajęcia i związane z nimi zaliczenia lub egzaminy
  • za powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego (w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym 2 lat od daty skreślenia z listy studentów) - opłata pobierana jest na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego w proporcjonalnej wysokości (w skali miesięcznej) za okres od dnia wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez jej opiekuna.
Sposób wnoszenia opłat
Opłaty należy uiszczać na konto: 
Uniwersytet Warszawski (403000)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa
nr rachunku: 62 1160 2202 0000 0000 6084 9340

W tytule należy podać: za co wnoszona jest opłata, ew. która rata, rok studiów, nr indeksu

Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do sekretariatu ds. studenckich.

UWAGA!!!  Wpłata za wydanie ELS odbywa się centralnie na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
opłata za wydanie ELS /imię i nazwisko/ - 17 zł
opłata za wydanie duplikatu ELS /imię i nazwisko/ - 25,50 zł
Dowód opłaty za ELS należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich.

Menu