7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Opłaty za studia

 

Umowa o odpłatności za usługi edukacyjne

Obowiązek podpisania umowy o odpłatności za usługi edukacyjne dotyczy każdego studenta rozpoczynającego studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 32
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018


Wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 33
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odplatności w roku akademickim 2017/2018


Wysokości opłat za wydanie dokumentów
 • indeks - 4 zł
 • dyplom ukończenia studiów - 60 zł
 • odpis dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim - 40 zł
 • elektroniczna legitymacja studencka - 17 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 25.50 zł

Terminy wnoszenia opłat
 • za powtarzanie zajęć:

      - z semestru zimowego – do dnia 15 września
      - z semestru letniego – do dnia 15 stycznia

 • za zajęcia nieobjęte planem studiów (zajęcia na które student się zapisał ale ich nie zaliczył):

      - z semestru zimowego – do dnia 31 marca
      - z semestru letniego – do dnia 30 września

Sposób wnoszenia opłat
Opłaty należy uiszczać na konto: 
Uniwersytet Warszawski, MSOŚ (401500) - studia stacjonarne I lub II stopnia
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa
nr rachunku: 62 1160 2202 0000 0000 6084 9340
W tytule należy podać:  
 • za co wnoszona jest opłata
 • która rata
 • rok studiów
 • nr indeksu

Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do Sekretariatu ds. studenckich.

UWAGA!!!  Wpłata za wydanie ELS odbywa się centralnie na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
opłata za wydanie ELS /imię i nazwisko/ - 17 zł
opłata za wydanie duplikatu ELS /imię i nazwisko/ - 25,50 zł
Dowód opłaty za ELS należy dostarczyć do Sekretariatu ds. studenckich.

Menu