7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

ECTS

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów zaliczeniowych służy do oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz do potwierdzania realizacji kolejnych etapów kształcenia. ECTS określa nakład pracy studenta wymagany przy realizacji programu nauczania powiązany z efektami uczenia się.

Szczegółowe informacje

Zarządzenie Nr 3 Rektora UW w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS

Koordynatorem ECTS w naszej jednostce jest dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska (Zastępca Dyrektora ds. studenckich).

Menu