7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

ECTS

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów zaliczeniowych służy do oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz do potwierdzania realizacji kolejnych etapów kształcenia. ECTS określa nakład pracy studenta wymagany przy realizacji programu nauczania powiązany z efektami uczenia się.

ECTS stworzyła Komisja Europejska z myślą o ułatwieniu uznawania okresu studiów odbywanych za granicą lub na innej uczelni w kraju. System umożliwia stosowanie powszechnie zrozumiałych "mierników" - punktów i stopni i przenoszenie osiągnięć w kształceniu z jednej uczelni do innej. System ten funkcjonuje w uczelniach krajów członkowskich Unii Europejskiej i EFTA, jest także wprowadzany w uczelniach polskich, również w Uniwersytecie Warszawskim.

Podstawą zaliczenia punktów ECTS jest założenie, że zaliczenie każdego roku studiów przynosi studentowi 60 punktów ECTS. W stosunku do tej liczby punktów obliczona zostaje wartość punktowa każdego przedmiotu w programie studiów.

ECTS na UW

System punktów ECTS jako obowiązujący system rozliczania całego toku studiów wprowadzony został na Uniwersytecie Warszawskim w 2005 roku.

Obecnie funkcjonowanie systemu ECTS na Uniwersytecie Warszawskim reguluje Zarządzenie Nr 3 Rektora UW w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS

Zgodnie z powyższym Zarządzeniem na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują następujące zasady przyporządkowywania puntów ECTS:

  • liczbę punktów należnych za przedmiot określa Rada jednostki lub z upoważnienia kierownik jednostki albo koordynator ECTS, jest ona następnie zatwierdzana przez uczelnianego koordynatora ECTS;
  • punkty zaliczeniowe są przypisywane wszystkim elementom programu studiów prowadzonych na UW;
  • liczba przyznanych punktów ECTS może być całkowita lub połówkowa;
  • liczba przyznanych punktów odzwierciedla średni nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia celów potrzebnych do zaliczenia przedmiotu; sposób obliczania nakładu pracy studenta określa §9 Zarządzenia Rektora.

Koordynator ds. ECTS

Koordynatorem ECTS na MSOŚ UW jest dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska (Zastępca Dyrektora MSOŚ ds. studenckich)

Menu