7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

ELS - Elektroniczna Legitymacja Studencka

Podstawa prawna:
 • Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 sierpnia 2006 (Dz. U. Nr 153 poz. 1098),
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224 poz. 1634)
Informacje ogólne:

Wpłata za ELS odbywa się centralnie na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
opłata za wydanie ELS /imię i nazwisko/ - 17 zł
opłata za wydanie duplikatu ELS /imię i nazwisko/ - 25,50 zł

 

Dowód opłaty za ELS należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich.

Przygotowanie zdjęć do ELS

Wymagania dotyczące zdjęć do ELS

Konieczność wymiany ELS
 • Zmiana danych osobowych - student zwraca ELS do sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie nowego oryginału ELS 17 zł.
 • ELS z błędnymi danymi wprowadzonymi do IRK, które zostały przeniesione do USOS z winy studenta - student zwraca ELS do sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS 25,50 zł.
 • Zgubiona/zniszczona ELS - student zawiadamia sekretariat ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS 25,50 zł.
 • Brak miejsca na legitymacji na przyklejenie hologramu – student zwraca ELS do sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie nowego oryginału ELS – 17 zł.
 • ELS z uszkodzeniem mechanicznym, nieczytelnym nadrukiem, bez możliwości odczytu w czytniku stykowo lub bezstykowo, w związku z tym z niemożnością przedłużenia ważności legitymacji - student zwraca legitymację do sekretariatu ds. studenckich, który zleca UCP ponowny wydruk ELS.

Postępowanie w sytuacji uszkodzenia elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), na której kodowane będą bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty parkingowe:

 • W sytuacji uszkodzenia ELS w sposób, który uniemożliwi odczytanie jej zawartości przez urządzenia Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy oraz Systemu Pobierania Opłat za Parkowanie, student powinien udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM przy ul. Żelaznej 61.
 • Student uprawniony jest do otrzymania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (dalej "WKM") z zakodowanym biletem okresowym lub opłatami parkingowymi o identycznym terminie ważności oraz identycznej wartości jakie zakodowane były na uszkodzonej ELS.
 • Wydanie spersonalizowanej WKM jest bezpłatne, natomiast opłata za wydanie duplikatu karty w przypadku jej zagubienia bądź kradzieży wynosi 10 zł.
 • W sytuacji, gdy ELS zostanie uszkodzona w sposób, który uniemożliwi odczytanie innych danych zapisanych na elektronicznym układzie zgodnym ze standardem MIFARE, a zakodowane dane biletu komunikacji miejskiej lub opłaty parkingowej pozostaną nieuszkodzone, student powinien udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM przy ul. Żelaznej 61 z zaświadczeniem wydanym przez sekretariat ds. studenckich o uszkodzeniu lub zniszczeniu, gdzie wskazany będzie 11-cyfrowy numer utraconej legitymacji, w celu przeniesienia zakodowanego biletu okresowego lub opłat parkingowych o identycznej wartości i identycznym terminie ważności, jakie zakodowane były na uszkodzonej ELS.
 • Do momentu otrzymania nowej ELS z Uczelni dokumentami uprawniającymi do przejazdu środkami komunikacji miejskiej będą: spersonalizowana WKM, którą student otrzymał w punkcie ZTM przy ul. Żelaznej 61 oraz (uszkodzona) ELS.

Menu