7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Prace dyplomowe

Praca licencjacka jest to samodzielne opracowanie studenta, udokumentowane źródłowo, zawierające streszczenie, słowa kluczowe, spis treści, spisy: tabel, rycin, map, fotografii i załączników oraz spis cytowanej literatury. Pracę licencjacką stanowić mogą samodzielnie wykonane przez studenta prace w ramach: seminarium licencjackiego, pracowni licencjackiej i / lub przedmiotów kierunkowych.

W szczególności może to być:

  • praca przeglądowa wykonana na podstawie literatury,
  • wykonanie i opis eksperymentu,
  • samodzielne opracowanie związane z dowolnym przedmiotem kierunkowym,
  • praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów do rozwiązania lokalnego problemu ochrony środowiska.

Za zaliczenie pracy licencjackiej przyznaje się 10 punktów ECTS, nie przyznaje się osobnych punktów za egzamin dyplomowy.

Praca magisterska jest to samodzielne opracowanie problemu badawczego, udokumentowane źródłowo, zawierające streszczenie, słowa kluczowe, spis treści, spisy tabel, rycin, map, fotografii i załączników oraz cytowanej literatury.

Za zaliczenie pracy magisterskiej przyznaje się 20 punktów ECTS, nie przyznaje się osobnych punktów za egzamin dyplomowy.

Pracę dyplomową student pisze według wytycznych opiekuna. Zazwyczaj jednak wymagana jest pewna standaryzacja - wskazówki dla Autorów prac dyplomowych. Trzy pierwsze strony pracy dyplomowej muszą być wykonane (KONIECZNIE) według wzoru.

Temat pracy dyplomowej student może wybrać spośród podanych propozycji lub wymyślić własny. W takim przypadku student szuka opiekuna, który byłby skłonny poprowadzić dany temat.

Tytuł pracy magisterskiej każdy student zobowiązany jest zgłosić do Sekretariatu MSOŚ podczas 1 semestru II roku studiów (listopad/grudzień) celem zatwierdzenia go na posiedzeniu Rady Naukowej (grudzień/styczeń).

Menu