7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Procedura zakończenia studiów


Informacje ogólne
 • Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 • Ukończenie studiów następuje z dniem zdania egzaminu dyplomowego.
 • Osoba, która ukończyła studia I stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.
 • Przedłożenie pracy dyplomowej jest warunkiem uzyskania zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego (opcjonalnie pracowni dyplomowej) i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
 • Na wniosek studenta bądź na wniosek kierującego pracą dyplomową Dyrektor może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące od planowanego terminu ukończenia studiów, w przypadku długotrwałej choroby studenta (potwierdzonej opinią Biura ds. osób Niepełnosprawnych UW) lub niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.
 • Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów z dniem 30 września.
Absolutorium
 • Uzyskanie absolutorium oznacza spełnienie wymagań wynikających z planu studiów, z wyłączeniem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej programem kształcenia i zdania egzaminu dyplomowego.
 • Student ma obowiązek posiadać wszystkie wpisy w USOS. Ze wszystkich przedmiotów (oprócz zajęć z WF, szkolenia POWI, szkolenia BHP i seminariów dyplomowych) obowiązują oceny.
 • W przypadku braku oceny w USOS student zgłasza jej brak u prowadzącego zajęcia lub koordynatora przedmiotu.
Złożenie pracy dyplomowej

Student składa do sekretariatu ds. studenckich wymienione poniżej dokumenty min. 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu:

 • Pracę dyplomową w 4 egzemplarzach w formacie A4 podpisanych własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą: 
       do akt - egzemplarz drukowany dwustronnie w miękkiej okładce, 
       do Biblioteki UCBS - egzemplarz drukowany dwustronnie w twardej okładce,
       dla opiekuna i recenzenta pracy  - egzemplarz drukowany jednostronnie lub
       dwustronnie w twardej lub miekkiej okładce (należy zapytać opiekuna oraz recenzenta pracy o   

       preferencje wydruku i okładki).

       UWAGA !!!!!

       Strony muszą być ponumerowane od 1-wszej strony, ale numer na stronie tytułowej powinien być 
       niewidoczny.

       TRZY PIERWSZE STRONY pracy dyplomowej muszą być wykonane (KONIECZNIE) według wzoru.

       TRZY PIERWSZE STRONY pracy dyplomowej proszę DRUKOWAĆ JEDNOSTRONNIE niezależnie

       od  rodzaju egzemplarza pracy.

 • Podpisany przez opiekuna pracy dyplomowej wydruk raportu z systemu Plagiat.
 • 4 lub 5 (gdy student chce odpis w języku angielskim) zdjęć do dyplomu o wym. 4,5 x 6,5 cm.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (opłata za dyplom w języku polskim – 60 zł, opłata za dyplom w języku angielskim – 40 zł). Opłatę za dyplom student uiszcza przelewem na konto:

Uniwersytet Warszawski (403000)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa
nr rachunku: 62 1160 2202 0000 0000 6084 9340

W tytule należy podać: opłata za dyplom licencjata / magistra oraz imię i nazwisko

 • Z pracą magisterską należy złożyć także pismo od opiekuna, w którym opiekun:  oświadcza, że przyjmuje pracę studenta (imię, nazwisko oraz tytuł pracy),  występuje z propozycją recenzenta (2 osoby lub więcej do wyboru przez Przewodniczącą Komisji Egzaminu Magisterskiego),  prosi o wyznaczenie terminu egzaminu magisterskiego (może wystąpić z propozycją terminu).
Archiwizacja elektronicznej wersji pracy dyplomowej
 • Po złożeniu pracy w sekretariacie student archiwizuje wersję elektroniczną pracy w Archiwum Prac Dyplomowych przesyłając ją na serwer www.apd.uw.edu.pl
 • Na głównej stronie proszę zapoznać się z "Podstawowymi zasadami korzystania z APD".
 • Na swoim koncie student wprowadza następujące elementy: tytuł pracy w jęz. angielskim, streszczenie, słowa kluczowe a następnie przesyła plik z pracą nazwany: 4030-LIC-MSOS-pesel.pdf lub 4030-MGR-MSOS-pesel.pdf do archiwizacji. Maksymalny rozmiar pracy to 25 MB.
Ocena pracy dyplomowej

Ocenę z pracy wystawia opiekun pracy oraz jej recenzent. Recenzje są dla studenta widoczne w systemie APD. Przy ocenie pracy dyplomowej bierze się pod uwagę:

 • czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?
 • ocenę układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
 • ocenę merytoryczną
 • czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie?
 • dobór i wykorzystanie źródeł
 • ocenę formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)
 • sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)
Egzamin dyplomowy

Aby uzyskać tytuł licencjata / magistra oprócz uzyskania absolutorium, napisania pracy i otrzymania za nią pozytywnej oceny od opiekuna i recenzenta, student musi zdać jeszcze egzamin dyplomowy. Przystąpić może do niego dopiero po złożeniu pracy w sekretariacie ds. studenckich i zarchiwizowaniu jej w systemie APD.

Egzaminy dyplomowe organizowane są w czerwcu, lipcu i wrześniu.

!!! Pamiętajcie, że wybierając się na studia II stopnia powinniście zdać egzamin licencjacki odpowiednio wcześnie.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

 • Dyrektor lub Zastępca Dyrektora
 • opiekun pracy dyplomowej
 • recenzent (lub recenzenci)

Podczas egzaminu zadawane są co najmniej trzy pytania, w tym min. jedno pytanie z zakresu pracy, a pozostałe z zakresu programu studiów.

Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów brane są pod uwagę:

 • średnia ocen z całego toku studiów,
 • średnia ocen z pracy dyplomowej,
 • średnia ocen z egzaminu dyplomowego.

Po egzaminie dyplomowym student zgłasza się do sekretariatu po kartę obiegową (obiegówkę), na której powinien uzyskać potwierdzenie rozliczenia się z Bibliotekami i Wydziałem na którym pisał pracę.
Uzyskanie i odbiór dyplomu

Świadectwem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata / magistra jest dyplom z 2 odpisami, które student otrzyma w sekretariacie ds. studenckich po przyniesieniu wypełnionej karty obiegowej oraz legitymacji studenckiej (absolwenci studiów I stopnia, którzy zostali zakwalifikowani na studia II stopnia na kierunku MSOŚ zachowują dotychczasową legitymację studencką).

Na wyrobienie dyplomu należy poczekać co najmniej miesiąc!

Absolwent otrzymuje z powrotem świadectwo maturalne.

Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich najpóźniej w dniu złożenia pracy dyplomowej.

Wybór studiów II stopnia

Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą kontynuować studia ma kierunku MSOŚ powinni zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Menu