7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Procedura zakończenia studiów

Informacje ogólne
 • Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 • Ukończenie studiów następuje z dniem zdania egzaminu dyplomowego.
 • Osoba, która ukończyła studia I stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.
 • Przedłożenie pracy dyplomowej jest warunkiem uzyskania zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego (opcjonalnie pracowni dyplomowej) i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
 • Na wniosek studenta bądź na wniosek kierującego pracą dyplomową Dyrektor MSOŚ może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące od planowanego terminu ukończenia studiów, w przypadku długotrwałej choroby studenta (potwierdzonej opinią Biura ds. osób Niepełnosprawnych UW) lub niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.
 • Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów z dniem 30 września.
Absolutorium
 • Uzyskanie absolutorium oznacza spełnienie wymagań wynikających z planu studiów, z wyłączeniem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej programem kształcenia i zdania egzaminu dyplomowego.
 • Student ma obowiązek posiadać wszystkie wpisy w USOS. Ze wszystkich przedmiotów (oprócz zajęć z WF, szkolenia POWI, szkolenia BHP i seminariów dyplomowych) obowiązują oceny.
 • W przypadku braku oceny w USOS student zgłasza jej brak u prowadzącego zajęcia lub koordynatora przedmiotu.
Złożenie pracy dyplomowej

STUDENT SKŁADA DO SEKRETARIATU wymienione poniżej dokumenty min. 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu:

 • Pracę dyplomową w 4 jednakowych egzemplarzach w formacie A4 podpisanych własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą: 
       do akt - egzemplarz zbindowany i drukowany dwustronnie, 
       do Biblioteki UCBS - egzemplarz w twardej oprawie i drukowany dwustronnie,
       dla opiekuna i recenzenta pracy  - egzemplarz w twardej lub miekkiej oprawie drukowany 

       jednostronnie lub dwustronnie (należy  zapytać opiekuna pracy).

       Strona tytułowa pracy musi być wykonana wg wzoru obowiązującego na MSOŚ UW.

       Strony muszą być ponumerowane od 1-wszej strony, ale numer na stronie tytułowej powinien być 
       niewidoczny.

       UWAGA! Trzy pierwsze strony pracy dyplomowej proszę drukować jednostronnieniezależnie od  

       rodzaju egzemplarza pracy.

       Wskazówki dla Autorów prac dyplomowych

 • Podpisany przez opiekuna pracy dyplomowej wydruk raportu z systemu Plagiat.
 • 4 lub 5 (gdy student chce odpis w języku angielskim) zdjęć do dyplomu o wym. 4,5 x 6,5 cm.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (opłata za dyplom w języku polskim – 60 zł, opłata za dyplom w języku angielskim – 40 zł). Opłatę za dyplom student uiszcza przelewem na konto:

Uniwersytet Warszawski, MSOŚ (401500) - studia stacjonarne I lub II stopnia
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa
nr rachunku: 62 1160 2202 0000 0000 6084 9340

W tytule należy podać: opłata za dyplom licencjata / magistra oraz imię i nazwisko

 • Z pracą magisterską należy złożyć także pismo od opiekuna, w którym opiekun:  oświadcza, że przyjmuje pracę studenta (imię, nazwisko oraz tytuł pracy),  występuje z propozycją recenzenta (2 osoby lub więcej do wyboru przez Przewodniczącą Komisji Egzaminu Magisterskiego),  prosi o wyznaczenie terminu egzaminu magisterskiego (może wystąpić z propozycją terminu).
Archiwizacja elektronicznej wersji pracy dyplomowej
 • Po złożeniu pracy w Sekretariacie student archiwizuje wersję elektroniczną pracy w Archiwum Prac Dyplomowych przesyłając ją na serwer www.apd.uw.edu.pl
 • Na głównej stronie proszę zapoznać się z "Podstawowymi zasadami korzystania z APD".
 • Na swoim koncie student wprowadza następujące elementy: tytuł pracy w jęz. angielskim, streszczenie, słowa kluczowe a następnie przesyła plik z pracą nazwany: 4015-LIC-MSOS-pesel.pdf lub 4015-MGR-MSOS-pesel.pdf do archiwizacji. Maksymalny rozmiar pracy to 25 MB.
Ocena pracy dyplomowej

Ocenę z pracy wystawia opiekun pracy oraz jej recenzent. Recenzje są dla studenta widoczne w systemie APD. Przy ocenie pracy dyplomowej bierze się pod uwagę:

 • czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?
 • ocenę układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
 • ocenę merytoryczną
 • czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie?
 • dobór i wykorzystanie źródeł
 • ocenę formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)
 • sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)
Egzamin dyplomowy

Aby uzyskać tytuł licencjata / magistra oprócz uzyskania absolutorium, napisania pracy i otrzymania za nią pozytywnej oceny od opiekuna i recenzenta, student musi zdać jeszcze egzamin dyplomowy. Przystąpić może do niego dopiero po złożeniu pracy w Sekretariacie MSOŚ i zarchiwizowaniu jej w systemie APD.

Egzaminy dyplomowe organizowane są w czerwcu, lipcu i wrześniu.

!!! Pamiętajcie, że wybierając się na studia II stopnia powinniście zdać egzamin licencjacki odpowiednio wcześnie.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

 • Dyrektor MSOŚ lub Zastępca Dyrektora MSOŚ
 • opiekun pracy dyplomowej
 • recenzent (lub recenzenci)

Podczas egzaminu zadawane są co najmniej trzy pytania, w tym min. jedno pytanie z zakresu pracy, a pozostałe z zakresu programu studiów.

Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów brane są pod uwagę:

 • średnia ocen z całego toku studiów,
 • średnia ocen z pracy dyplomowej,
 • średnia ocen z egzaminu dyplomowego.

Po egzaminie dyplomowym student zgłasza się do Sekretariatu po kartę obiegową (obiegówkę), na której powinien uzyskać potwierdzenie rozliczenia się z Bibliotekami i Wydziałem na którym pisał pracę.
Uzyskanie i odbiór dyplomu

Świadectwem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata / magistra jest dyplom z 2 odpisami, które student otrzyma w Sekretariacie po przyniesieniu wypełnionej karty obiegowej oraz legitymacji studenckiej (absolwenci studiów I stopnia, którzy zostali zakwalifikowani na studia II stopnia na MSOŚ zachowują dotychczasową legitymację studencką).

Na wyrobienie dyplomu należy poczekać co najmniej miesiąc!

Absolwent otrzymuje z powrotem świadectwo maturalne.

Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom należy dostarczyć do Sekretariatu najpóźniej w dniu złożenia pracy dyplomowej.

Wybór studiów II stopnia

Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą kontynuować studia na MSOŚ powinni zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Menu