7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Praktyka zawodowa

Pełnomocnik Dyrektora MSOŚ UW ds. praktyk zawodowych:

mgr. inż. Krystyna Fastyn-Biernacka (pok. 2005), tel. (22) 55-40-033


Zasady odbywania praktyk na studiach I stopnia
na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska
Uchwała Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym z dnia 23 marca 2009 r.
 
Załączniki do pobrania

1. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki
2. Ramowy program praktyki
3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Firmę)

Postanowienia ogólne

1. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, zwane dalej „MSOŚ”, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

2. Student studiów I stopnia MSOŚ zobowiązany jest do odbycia w trakcie 2 roku studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym, niż 3 tygodnie, tj. 120 godzin za co otrzymuje 3 punkty ECTS i zaliczenie.

Cele praktyk

3. Studenckie praktyki zawodowe mają w szczególności na celu:

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
 • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.
Organizacja praktyk

4. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Kierownika MSOŚ ds. praktyk.

5. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi Pełnomocnik Kierownika MSOŚ ds. praktyk wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.

Miejsce odbywania praktyk

6. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej "Firmą/Instytucją" – jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

7. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

8. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/ Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

9. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl

Formy praktyk

10. Ustala się następujące formy praktyk na MSOŚ:

10.1. Zorganizowanie praktyki jest wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu i wymaga zaakceptowania przez Pełnomocnika ds. praktyk.

10.2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów;

10.3. W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in.:

 • realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,
 • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
 • udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,

11. Możliwe jest odbywanie praktyki w instytucjach Unii Europejskiej.

Obowiązki odbywającego praktykę

12. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.

13. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:

 • uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Firmie/Instytucji;
 • uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Pełnomocnika ds. praktyk;
 • dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk

14. W przypadku korzystania z praktyki zorganizowanej należy uzgodnić program i termin z Pełnomocnikiem ds. praktyk a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do obycia praktyki.

15. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:

 • przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet
 • przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
 • przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.

16. Ze strony internetowej MSOŚ student powinien pobrać stosowne pliki:

 • wzór Porozumienia w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem i Firmą/Instytucją - Załącznik nr 1
 • wzór Ramowego programu praktyki – Załącznik nr 2
 • wzór Zaświadczenia o odbyciu praktyki – Załącznik nr 3 (wypełnia Firma/Instytucja)
 • wzór Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie porozumienia w sprawie organizacji praktyki, zatrudnienia, lub podejmowania innych form działalności – Załącznik nr 4
Warunki zaliczenia praktyki

17. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie:

 • Sprawozdania z odbytej praktyki i/lub
 • Zaświadczenia o odbyciu praktyki wydanego przez Firmę/Instytucję

18. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji winno zawierać zgodnie z załączonym wzorem:

 • pieczęć Firmy/Instytucji,
 • dane studenta,
 • dane Firmy/Instytucji,
 • termin i wymiar godzin praktyki,
 • zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,
 • ogólną opinię o praktykancie,
 • imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki.

19. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.

20. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrz - uniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.

21. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.

22. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Pełnomocnika ds. praktyk wpisów wg obowiązujących na Uniwersytecie zasad.

23. Zaliczenie praktyki jest związane z zaliczeniem 6 semestru III roku i tym samym z uzyskaniem absolutorium. Niezaliczenie praktyki i semestru, w którym powinna być ostatecznie zrealizowana wiąże się z koniecznością powtórzenia III roku.

Postanowienia końcowe

24. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.

25. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet.

26. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

27. MSOŚ nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.

28. W przypadku, gdy Firma/Instytucja zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Firmą/Instytucją a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

29. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile Dyrektor MSOŚ zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.

30. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uniwersytet umów.

31. Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

 

Menu