7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Przedmioty do wyboru

Studenci studiów I stopnia zobowiązani są zaliczyć kierunkowe przedmioty do wyboru w wymiarze określonym planem studiów.

Nie wyrobienie odpowiedniej liczby punktów ECTS z danego etapu studiów skutkuje zaliczeniem warunkowym tegoż etapu studiów.

Jeśli student wyrobi za kierunkowe przedmioty do wyboru na danym etapie studiów więcej punktów ECTS niż jest to wymagane planem studiów tego etapu, to nadwyżkę punktów ECTS należy podpiąć tylko pod program. Podpięcie punktów ECTS pod wyższy etap studiów nastąpi  dopiero kiedy student osiągnie ten etap studiów.

Można zrealizować jeden kurs internetowy (TYLKO!).

Niektóre ćwiczenia terenowe mogą być odpłatne.

Przedmioty kierunkowe do wyboru należy wybierać przede wszystkim z ofert przedstawionych w USOSweb przez każdy z wydziałów współtworzących UCBS oraz z list przedmiotów ogólnouniwersyteckich poszczególnych wydziałów współtworzących UCBS przedstawionych w USOSul.

JednostkaPrzykładowe przedmioty do wyboru w semestrze zimowym
Wydział Biologii Anatomia i histologia roślin
Antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej
Biologia i ekologia roślin wodnych
Biologia rozwoju roślin
Botanika praktyczna
Ekologiczne podstawy ochrony przyrody
Ochrona i rekultywacja środowisk wodnych
Podstawy ekologii lasu naturalnego
Podstawy prezentacji naukowej
Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko
Restytucja i rekultywacja ekosystemów lądowych
Wolne oprogramowanie w nauce
Wspólczesne dylematy ochrony przyrody
Varsavianistyka
Wydział Chemii Bioinformatyka
Chemia okiem niechemika
General Chemistry
Metody identyfikacji związków organicznych
Modelowanie molekularne
Podstawy chemii związków naturalnych
Współczesne źródła energii

Wstęp do nanotechnologii
Wydział Fizyki Budowa, ewolucja i metody badania wnętrza Ziemi
Fizyka we współczesnym świecie
Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
Tektonika globalna i konwekcja w płaszczu Ziemi i planet
Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Geoekologia gór wysokich
Geografia fizyczna świata
Geografia rozwoju
Geografia społeczno-ekonomiczna świata
GIS - funkcjonalność i zastosowania
Interdyscyplinarne zastosowania przetwarzania danych przestrzennych I
Niebezpieczne zjawiska pogodowe
Ochrona i kształtowanie środowiska
Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego
Podstawy bioklimatologii człowieka
Podstawy wiedzy o klimacie
Wydział Geologii Antarktyda daleka a bliska
Antropogeniczne przeksztalcenia środowiska
Barwy i ksztalty krajobrazów
Deterioracja materialów kamiennych

Geologia morza/Oceanologia
Geologia - wybrane zagadnienia
Geomatyka w problematyce środowiska
Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych
Najciekawsze stanowiska mineralogiczne Polski
Zasady składowanie odpadów
Ochrona przyrody nieożywionej - w Polsce i na świecie (parki narodowe)
Odnawialne źródła energii
Światowe Dziedzictwo Kulturowe Ludzkości - kamień w architekturze

Wydział Nauk Ekonomicznych Environmental and Resource Economics
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Wstęp do ekonomii
Wydział Prawa i Administracji  
JednostkaPrzykładowe przedmioty do wyboru w semestrze letnim
Wydział Biologii Analityka toksykologiczna
Biologia wybranych grup roślin
Bioremediacja środowiska

Botanika konserwatorska
Ekologia ekosystemów
Ekologia roślinności
Ekologia terenowa M
Ekologia z ochroną środowiska
Etyka i filozofia ochrony przyrody
Flora i fauna
Historia toksykologii
Informacja obrazowa
Konwersatorium z ekotoksykologii
Konserwatorska i czynna ochrona przyrody
Krajobrazy roślinne północnej Polski
Natura 2000 - ochrona przyrody w Europie
Ochrona ekosystemów bagiennych
Ornitologia
Populacjologia
Rośliny w religii i sztuce
Teledetekcja hydrobiologiczna

Wybrane zagadnienia z ekologii torfowisk

Wydział Chemii Chemia atmosfery
Chemia biopierwiastków
Energia jądrowa i promieniotwórczość

Język nauki ze szczególnym uwzględnieniem chemii
Metody zatężania i rozdzielania
Paliwo jądrowe i odpady powstające w energetyce jądrowej
Radionuklidy w środowisku naturalnym                                                Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych
Wydział Fizyki Budowa, ewolucja i metody badania wnętrza Ziemi
Doświadczenia historyczne w fizyce
Fizyka dnia codziennego
Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
Fizyka w doświadczeniach
Przegląd współczesnych technologii informacyjnych
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Człowiek i środowisko wybrane zagadnienia
Baltic Sea environment and its protection
Geoekologia
Geografia ekonomiczna
Geografia medyczna
Geografia osadnictwa
Geografia turystyczna Europy
Geografia turystyczna krajów arabskich
Geografia turyzmu
GIS - funkcjonalność i zastosowania
Globalne problemy środowiskowe
Interdyscyplinarne zastosowania przetwarzania danych przestrzennych II
Ochrona gleb
Ochrona litosfery
Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
Rzeźba terenu a człowiek w środowiskach ekstremalnych
Turystyka zrównoważona
Zasoby naturalne świata

Zastosowanie mobilnych technik GIS w kartowaniu środowiska przyrodniczego
Wydział Geologii Gdzie diabel nie może - tam... kamień pośle
Kartografia geośrodowiskowa
Katastrofy geologiczne
Specjalistyczne praktikum z podstaw inżynierii skalnej
Teledetekcja geologiczna
Hydrogeologiczne podstawy lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
Wydział Nauk Ekonomicznych International Environmental Cooperation
Wydział Prawa i Administracji Etyka prawnicza
Prawo autorskie
Prawo materialne w dziedzinie ochrony środowiska w UE
Prawo ochrony środowiska - aspekty administracyjno-prawne
Prawo środowiska Unii Europejskiej
Prawo planowania przestrzennego

Menu